Rᴜ̉ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ Qᴜᴇ̂́ Sᴏ̛ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴀ́ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ

Nɢᴀ̀ʏ 27/4, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴇ̂́ Sᴏ̛ɴ (Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴇ̂́ Sᴏ̛ɴ) ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ᴏ̨ᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴜʏᴀ 26/4, ɴʜᴏ́ᴍ 5 ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̨ᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ N.W ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 1 ᴄᴜ̃ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴇ̂́ Sᴏ̛ɴ) ᴄʜᴏ̛ɪ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ xᴏɴɢ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʀᴜ̉ ʀᴇ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ́ɴ, ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ.

Bɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣, đᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ʟᴀ̀ Lᴇ̂ T. (22 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Dᴜʏ Xᴜʏᴇ̂ɴ) đᴇ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ.

Nʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ́ɴ ɢᴏ̂̃ đᴀ́ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ T. ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ, ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ đᴀ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ǫᴜᴀ́ɴ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ́ɴʜ.

Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴜ ɴɢᴀ̂ɴ, đᴇ̀ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀɪ́ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴏ̂ đᴏ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ɢʜᴇ̂́ sᴏꜰᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ́ɴ. Cʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴜ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ. Cʜᴜ̉ ǫᴜᴀ́ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́, đᴀ́ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ᴄᴜ̛̉ᴀ. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇɴ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ sᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ.