Vợ Xuân Bắc đòi “gặp đâu tᴀ́n đó” và được rủ kèo solo, CĐM liền khuyên can “Đừng động đến Trang Khàn”

Tʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ 24/4, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ: “Bᴜ̛̃ᴀ ɴᴀʏ ᴛᴀᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ, ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ̛́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ. Aɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴜɪ, ᴠᴏ̂ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴍᴀ̀ʏ. Nʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏɪ, ᴍᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ?…”.

Sᴀᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟᴏ̛̀ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 24/4, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ: “Eᴍ sᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴇᴍ sᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴇᴍ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴀ̣”.

Cᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ đᴀɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ “ᴄʜɪ̣ ʜᴏ̣̂ᴛ xᴏᴀ̀ɴ”, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̉ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Lᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴠᴏ̛̣ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ – ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴇ̣̂.

Cᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2017, ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇɴ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ “ᴛᴏ̂́” NSND Aɴʜ Tᴜ́ ᴄʜᴇ̀ɴ ᴇ́ᴘ đᴇ̂̉ ɢᴀ̣ᴛ ᴄᴏ̂ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴛʜɪ ɴᴀ̆ᴍ 2016-2017 ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ đᴀ̆̉ɴɢ Nɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ – ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ.

Vᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ NSND Aɴʜ Tᴜ́, ᴀɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴇ̀ɴ ᴇ́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ. Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, NSND Aɴʜ Tᴜ́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴛʜɪ. Tɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉, Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ NSND Aɴʜ Tᴜ́ ɢᴀ̂ʏ sᴜ̛́ᴄ ᴇ́ᴘ đᴇ̂̉ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ NSND Aɴʜ Tᴜ́ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠᴏ̛̣ Xᴜᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ: “Mᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀?”.

“Nʜᴏ̛́ ɴʜᴜ̛ ɪɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜɪ̣ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̆ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ, 9ʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂̉. Gᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ᴛ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ? Bᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ Xᴜᴀ̂ɴ Yᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ Vᴀ̂ɴ Aɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ – ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀɪ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢɪ̀ đᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴏ̂ɪ? Đᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴍᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴀ!”, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ, Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉: “Eᴍ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴀ́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴇᴍ ʟᴀ̀ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴀ́ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙɪ̣ đᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴇᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ Mɪɴʜ Nʜᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. Cʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴇᴍ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴇᴍ sᴇ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪ̀”.

Nɢᴀ̀ʏ 24/4 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̆ɴɢ đᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ: “Qᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ: Eᴍ ᴍᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ́ɴ ᴄᴏɴ ɴᴀ̀ʏ. Lᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ʜᴏ̛ɴ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ́ɴʜ”. Kᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟɪɴᴋ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ sᴇ̃ “Tᴀ́ɴ ᴠᴏ̛̃ ᴍᴀ̣̆ᴛ” Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ.

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛̣ Xᴜᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ: “Nɢʜᴇ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴀ́ɴ ᴇᴍ ʜᴀ̉? Hᴏ̣ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴍᴏ̛̀ɪ đᴏ́ɴɢ ᴘʜɪᴍ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ đᴏ́ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜᴀ̉ ᴄʜɪ̣? Sᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴇ́”.

 

Đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 04/05, ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ 1 ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴇ̂́ ɢɪᴇ̂̃ᴜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ ʟᴀ̀ “ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴄᴀ̀ʏ” đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: “Cʜɪ̣ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ.

Cʜɪ̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̂ᴜ. Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴀ̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴀɪ ʟᴀ̣ ɢɪ̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ. Cʜɪ̣ đᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀?… Cʜɪ̣ ᴄʜᴏ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ đɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ? Cʜɪ̣ ɢɪᴏ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ʀᴀ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̀. Cʜɪ̣ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴏ̂ɪ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴀ́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ɢɪ̀, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɪ…”.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ʙᴀ̀ xᴀ̃ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ đɪ̀ɴʜ đᴀ́ᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ “ᴛᴜ̛̣ sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ” ᴋᴇ̀ᴍ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ: “Xɪɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴄᴀ̀ʏ”.

Tʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̉: “Eᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ʏᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ. Gʜᴇ́ᴛ ᴛʜᴜ̀ ᴛʜɪ̀ ʙʟᴏᴄᴋ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀᴜ ᴄʜɪ̣ ᴀ̣. Ý ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴛʜᴏ̂ɪ”.

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Vᴀ̣̂ʏ ᴇᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̉ ɴʜᴇ́”.